نقش ممیزی پرخاشگری، دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی پسران بر رفتارهای وندالیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانش آموخته دانشگاه پیام نور، واحد کوهدشت، کوهدشت، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ممیزی پرخاشگری، دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی پسران بر رفتارهای وندالیستی بود.
روش‌ها: این پژوهش از نوع علی-مقایسه­ای بود. جامعۀ مورد بررسی دانش­آموزان دوره متوسطه شهر اراک در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. به این منظور تعداد 30 دانش­آموز پسر با رفتارهای وندالیستی و 30 نفر بدون رفتارهای وندالیستی به شیوۀ هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(1992)، دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر(2004) و تحمل پریشانی سیمونز و گاهر(2005) پاسخ دادند. داده­های پژوهش به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 24 و با استفاده از روش تابع تشخیص(ممیزی) تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل ممیزی نشان داد که با کمک پرخاشگری، دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی می‏توان رفتارهای وندالیستی پسران را پیش­بینی کرد. تحلیل ممیزی توانست با 3/88 درصد پیش بینی صحیح پسران را به دو گروه با و بدون رفتارهای وندالیستی طبقه‏بندی نماید.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان‌دهندۀ اهمیت پرخاشگری، دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در امکان تمایزگذاری بین پسران با و بدون رفتارهای وندالیستی بوده و لذا می‌توان از این متغیرها در بحث پیشگیری از رفتارهای وندالیستی توسط مدیران مدارس استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role discriminate aggression, difficulty in emotion regulation and distress tolerance male students on vandalism behaviors

نویسندگان [English]

  • Saeed Veisi 1
  • Ehsan Shirpoor 2
  • Sadaf Imani 1
  • Yaser Shirpoor 3
1 MA in educational psychology, University of Bu-Ali Sina, Hamadan, Hamadan, Iran
2 M.A. in School Counseling, Shahid Rajaee Tarbiat University, Tehran, Iran
3 Student of Payam Noor University, Kohdasht branch, Kohdasht, Iran
چکیده [English]

Objective:  The present study aims to done investigate role discriminate aggression, difficulty in emotion regulation and distress tolerance male students on vandalism behaviors. The study was a causal-comparative research.
Methods: The statistical population consists of all the male students of high school Arak city in year academic 2021-2022. For that 30 male students with vandalism behaviors and 30 male students without vandalism behaviors were picked through subjective sampling and aggression questionnaire of Buss and Perry (1992), difficulties in emotion regulation scale of Gratz and Roemer (2004) and distress tolerance scale Simons and Gaher (2005) were administered to them. Data were analyzed by SPSS-24 software, using discriminant analysis method. The obtained data were analyzed by the discriminant analysis method.
Results: The results of the discriminant analysis showed that variable aggression, difficulty in emotion regulation and distress tolerance male students can help to prediction vandalism behaviors. The function discriminant analysis assigned 88/3 percent of the male students with and without of vandalism behaviors.
Conclusion:  The findings clarified the importance of aggression, difficulty in emotion regulation and distress tolerance in distinguishing male students with and without vandalism behaviors; hence these factors can be used in prevention of vandalism behaviors by management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • difficulty in emotion regulation
  • distress tolerance
  • vandalism behaviors
اسماعیلی نسب، م.، اندامی خشک، ع؛ آزرمی، ه.، و مررخی، ا. (1393). نقش پیش‌ بینی‌کنندگی دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در اعتیاد­پذیری دانشجویان. اعتیادپژوهی،  8(29)، 63-49.    http://etiadpajohi.ir/article-1-607-fa.html
ایمانی، س.، الخلیل، ی.، و شکری، ا. (1398). رابطه نگرش­های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش­آموز: نقش میانجیگر تنظیم هیجان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 16(33)، 28-1.       [Doi:10.22111/jeps.2019.4467]
بگیان کوله مرز، م.، کرمی، ج.، مومنی، خ.، و الهی، ع. (1398). مقایسه اثربخشی سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی- رفتاری و یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی با درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر کاهش درد ذهنی و دشواری‌های تنظیم هیجانی افراد اقدام‌کننده به خودکشی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 9(34)، 63-35.[Doi:10.22054/jcps.2019.34758.1937]
بیداری، ف.، و حاجی علیزاده، ک. (1398). اثربخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای شناختی هیجان، تحمل پریشانی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. مطالعات روانشناختی، 15(2)، 180-165. [Doi:10.22051/psy.2019.19858.1626]
جعفری، ع.، غضنفریان، ف.، علی­اکبری، م.، و کمرزین، ح. (1396). اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار. مجله دستاوردهای روانشناختی، 24(1)، 110-97.          [Doi:10.22055/psy.2017.18882.1622]
خانکش، م.، امینی رارانی، م.، و نصرت آبادی، م. (1399). تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و اضطراب کودکان کار. فصلنامه کومش، 22(2)، 262-255. [Doi:10.29252/koomesh.22.2.255]
خدابخشی کولایی، آ.، متین، ل.، فلسفی‌نژاد، م.، و ثناگو، ا. (1398). بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب‌آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر. نشریه روان پرستاری، 7(1)، 8-1  http://ijpn.ir/article-1-1287-fa.html
رحیمی احمدآبادی، س.، آقامحمدیان شعرباف، ح.، مدرس غروی، م.، و کارشکی، ح. (1392). بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی و رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر. فصلنامه روانشناسی سلامت، 2(1)، 34-23.
زنجانی، ز.، مقبلی هنزائی، م.، و محسن آبادی، ح. (1397). رابطه بین افسردگی، تحمل پریشانی و مشکل در تنظیم هیجان با اعتیاد به استفاده از تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه کاشان. دوماهنامه علمی  پژوهشی فیض، 22(4)، 420-411. http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-3563-fa.html
سعیدی، ی.، مکتبی، غ.، و حاجی یخچالی، ع. (1399). بررسی رابطۀ پیوند با مدرسه و رضایت از تحصیل با گرایش به رفتارهای خرابکارانه در دانش‌آموزان پسر سال دوم (دورة دوم) متوسطه شهر اهواز. نشریه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه، 9(3)، 100-83.                 https://jsp.uma.ac.ir/article_1066.html
طاهری، زهرا.، ر جمالوئی، ح.، و زمانی، س. (1398). تأثیر آموزش تحمل پریشانی بر توانایی تنظیم هیجانی و بهبود ﻧﺎرسایی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ مبتلایان به اختلال نیمه‌بالینی خودارضایی. فصلنامه سلامت روان کودک، 6(1)، 69-54.  [Doi:10.29252/jcmh.6.1.6]        
علیوردی، ا.، شارع­پور، م.، و رحمانی، س. (1392). تبیین رفتارهای وندالیستی از دیدگاه نظریه­های آنومی فشار، مطالعه دانشجویان دانشگاه مازندران. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 7(4)، 109-83.https://dorl.net/dor/20.1001.1.20083653.1392.7.4.4.9
قاسم­زاده اجیرلو، ا.، معینی، س.، و کرم­پور، ر. (1399). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وندالیسم دانش‌ آموزان دبیرستان‌های شهر پارس‌آباد. نشریه تغییرات اجتماعی-فرهنگی، 17(3)، 115-96. https://journal.khalkhal.iau.ir/article_680440.html
قبادی، ح.، شریفی، ط.، غضنفری، ا.، و چرامی، م. (1400). مقایسه ی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت خشم و توانمند سازی روانی اجتماعی بر پرخاشگری و خودکارآمدی اجتماعی. دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی، 10(1)، 237-211.[Doi:10.30473/sc.2021.59715.2698]
کردکریمی، ا.، و روشنایی، ع. (1395). مطالعه گونه­شناسی و شیوع­شناسی رفتارهای وندالیستی )مورد مطالعه: دانش­آموزان دوره متوسطه ناحیه یک همدان(. دو فصلنامه پژوهش­های جامعه شناسی معاصر، 5(9)، 74-53.https://www.magiran.com/paper/1692692
کرمانی مامازندی، ز.، و طالع پسند، س. (1397). ویژگی‌های روانسنجی مقیاس دشواری تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه سمنان. نشریه علمی و پژوهشی آموزش و ارزشیابی، 11(42)، 142-117.        https://journals.iau.ir/article_543435.html
کرمی، ن.، امینی، ن.، بهروزی، م.، و جعفری­نیا، غ. (1400). نقش میانجی انزوای اجتماعی در رابطه بین سیستم­های مغزی-رفتاری و ویژگی های شخصیتی هگزاکو با تحمل پریشانی در افراد وابسته به مواد مخدر. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 12(47)، 258-221. [Doi:10.22054/qccpc.2021.55015.2524]
نبوی، س.، ملتفت، ح.، و براتیان، ع. (1390). بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای وندالیستی در میان دانش­آموزان مقطع متوسطه شهرستان ایذه. مجله جامعه شناسی کاربردی، 22(3)، 100-83.https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085745.1390.22.3.5.5
نیازی، م.، آقا بزرگی زاده، ش.، حسینی زاده، س.، و سخایی، ا. (1399). فراتحلیل عوامل مؤثر بر رفتار خرابکارانه در ایران. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 61(1)، 107-75.
همتی ثابت، و.، روحانی شهرستانی، ن.، همتی ثابت، ا.، و احمدپناه،  محممد. (1395). اثربخشی طرحواره درمانی در کاهش پرخاشگری و اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر ۱۷ تا ۱۸ سال شهرستان همدان. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 3(2)، 93-82.http://dorl.net/dor/20.1001.1.25886657.1395.3.2.8.9
Anagbogu, M. A., Nwankwo, C. A., & Azuji, I. M. (2020). Effect of socio-cognitive skills training on aggressive secondary school adolescents in Anambra State Nigeria. OGIRISI: a New Journal of African Studies16(1), 76-93. [Doi:10.4314/og.v16i1.5]
Brem, M. J., Florimbio, A. R., Elmquist, J., Shorey, R. C., & Stuart, G. L. (2018). Antisocial traits, distress tolerance, and alcohol problems as predictors of intimate partner violence in men arrested for domestic violence. Psychology of violence8(1), 1-10. [Doi:10.1037/vio0000088]
Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. Journal of personality and social psychology63(3), 452-463. [Doi:10.1037//0022-3514.63.3.452]
Colton, K. C., Godleski, S. A., & Crane, C. A. (2023). Applying a bifactor model to the functions of relational aggression: Associations with hostile attribution biases and difficulties with emotion regulation. Aggressive Behavior. [Doi:10.1002/ab.22053]
Cunningham, M. L., Griffiths, S., Baillie, A., & Murray, S. B. (2018). Emotion dysregulation moderates the link between perfectionism and dysmorphic appearance concern. Psychology of Men & Masculinity19(1), 59. [Doi:10.1037/men0000082]
Den Hamer, A. H., Konijn, E. A., Plaisier, X. S., Keijer, M. G., Krabbendam, L. C., & Bushman, B. J. (2017). The Content-based Media Exposure Scale (C-ME): Development and Validation. Computers in Human Behavior72(1), 549-557. [Doi:10.1016/j.chb.2017.02.050]
Dolas, P., Acharya, S., Shukla, S., Mathur, K., & Acharya, N. (2019). Vandalism against Doctors: Clinician's Perspective. Indian Journal of Public Health Research & Development10(11), 1-10. [Doi:10.5958/0976-5506.2019.03992.5]
Fillo, J., Kamper-DeMarco, K. E., Brown, W. C., Stasiewicz, P. R., & Bradizza, C. M. (2019). Emotion regulation difficulties and social control correlates of smoking among pregnant women trying to quit. Addictive behaviors89, 104-112. [Doi:10.1016/j.addbeh.2018.09.033]
Fowler, J. C., Madan, A., Allen, J. G., Oldham, J. M., & Frueh, B. C. (2019). Differentiating bipolar disorder from borderline personality disorder: Diagnostic accuracy of the difficulty in emotion regulation scale and personality inventory for DSM-5. Journal of Affective Disorders245, 856-860. [Doi:10.1016/j.jad.2018.11.079]
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment26(1), 41-54. [Doi:10.1007/s10862-008-9102-4]
Guetta, R. E., Cassiello-Robbins, C., Trumbull, J., Anand, D., & Rosenthal, M. Z. (2022). Examining emotional functioning in misophonia: The role of affective instability and difficulties with emotion regulation. Plos one17(2), 1-10. [Doi:10.1371/journal.pone.0263230]
Jung, J., Busching, R., & Krahé, B. (2019). Catching aggression from one's peers: A longitudinal and multilevel analysis. Social and Personality Psychology Compass, e12433. [Doi:10.1111/spc3.12433]
Kira, T., & Ivan, P. (2021). The problem of vandalism among teenagers and ways to solve it. Скиф. Вопросы студенческой науки, (7 (59)), 239-244.
Moon, B., & McCluskey, J. (2022). Aggression toward Teachers and Negative Consequences: The Moderating Effects of Procedural Justice. Victims & Offenders, 1(1), 1-16. [Doi:10.1080/15564886.2022.2062080]
Mursaleen, M., & Munaf, S. (2020). Differences of Emotional Intelligence, Aggression, and Academic Achievement among students with different levels of Intellectual Ability. Bahria Journal of Professional Psychology19(2), 48-60. https://bjpp.bahria.edu.pk/index.php/BJPP/search
Pedersen, Z. P., Kim, K. A., Byon, K. K., & Williams, A. S. (2022). The Moderating Effect of Trait Aggression on the Relationship Between Acts of Aggressive Behavior and Spectator Enjoyment. Journal of Sport Behavior45(4), 1-10.
Quan, F., Yang, R., & Xia, L. X. (2020). The longitudinal relationships among agreeableness, anger rumination, and aggression. Current Psychology, 1(1), 1-12. [Doi:10.1007/s12144-020-01030-6]
Reffi, A. N., Pinciotti, C. M., Darnell, B. C., & Orcutt, H. K. (2019). Trait mindfulness and PTSD symptom clusters: Considering the influence of emotion dysregulation. Personality and Individual Differences137, 62-70. [Doi:10.1016/j.paid.2018.08.010]
Schlam, T. R., Baker, T. B., Smith, S. S., Cook, J. W., & Piper, M. E. (2020). Anxiety sensitivity and distress tolerance in smokers: relations with tobacco dependence, withdrawal, and quitting success. Nicotine and Tobacco Research22(1), 58-65. [Doi:10.1093/ntr/ntz070]
Setiawati, Y., Mirantri, K., & Syulthoni, Z. B. (2020). The relationship between mother's parenting patterns and aggressive behavior of adolescent son in risk environments. EurAsian Journal of BioSciences14(1), 1-10. [Doi:10.13140/RG.2.2.33404.16005]
Sifat, M. S., Ehlke, S. J., Ogunsanya, M., Frank-Pearce, S. G., Boozary, L. K., Alexander, A. C., & Kendzor, D. E. (2023). Greater Discrimination Frequency and Lower Distress Tolerance Are Associated with Mental Health Problems Among Racially Privileged and Minoritized Adults Accessing an Urban Day Shelter. Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, 1(1), 1-17. [Doi:10.1007/s40615-022-01496-z]
Simons.J.S., & Gaher, R. M (2005). The distress tolerance scale: Development and  Validation pf a self-report measure. Motivation & emotion. 50(9),38-205. [Doi:10.1007/s11031-005-7955-3]
Sörman, K., Garke, M. Å., Isacsson, N. H., Jangard, S., Bjureberg, J., Hellner, C., & Jayaram‐Lindström, N. (2022). Measures of emotion regulation: Convergence and psychometric properties of the difficulties in emotion regulation scale and emotion regulation questionnaire. Journal of Clinical Psychology78(2), 201-217. [Doi:10.1002/jclp.23206]
Tabakhnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.), Boston: Allyn & Bocon. [Doi: 10.12691/ajams-5-5-2]
Thiel, A. M., Kilwein, T. M., De Young, K. P., & Looby, A. (2019). Differentiating motives for nonmedical prescription stimulant use by personality characteristics. Addictive behaviors88(1), 187-193. [Doi:10.1016/j.addbeh.2018.08.040]
Veilleux, J. C., Pollert, G. A., Zielinski, M. J., Shaver, J. A., & Hill, M. A. (2019). Behavioral assessment of the negative emotion aspect of distress tolerance: Tolerance to emotional images. Assessment26(3), 386-403. [Doi:10.1177/1073191116689819]
Vujanovic, A. A., Webber, H. E., McGrew, S. J., Green, C. E., Lane, S. D., & Schmitz, J. M. (2022). Distress tolerance: prospective associations with cognitive-behavioral therapy outcomes in adults with posttraumatic stress and substance use disorders. Cognitive Behaviour Therapy, 1-17. [Doi:10.1080/16506073.2021.2007995]
Zeifman, R. J., Antony, M. M., & Kuo, J. R. (2020). When being imperfect just won't do: Exploring the relationship between perfectionism, emotion dysregulation, and suicidal ideation. Personality and Individual Differences152, 109-119. [Doi:10.1016/j.paid.2019.109612]
Zimonyi, S., Kasos, K., Halmai, Z., Csirmaz, L., Stadler, H., Rózsa, S., & Kotyuk, E. (2021). Hungarian validation of the Buss–Perry Aggression Questionnaire—Is the short form more adequate?. Brain and behavior, 1(1), 1-10. [Doi:10.1002/brb3.2043]