اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر سجاد بشرپور

دکتری تخصصی روانشناسی استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=383
basharpoor_sajjaduma.ac.ir
045-31505641
0000-0002-2920-2605

h-index: 17  

مدیر مسئول

دکتر سیف اله آقاجانی

دکتری تخصصی روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1363
sf_aghajaniyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر پرویز پرزور

دکتری تخصصی روانشناسی استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

p.porzoorgmail.com

کارشناس نشریه

آقای علی سلمانی

روان‌شناسی بالینی روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/
ali.s.b.1375gmail.com
0000-0002-0703-6650

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد نریمانی

دکتری تخصصی روانشناسی استاد ممتاز گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=283
narimaniuma.ac.ir
045-315056425
0000-0003-2383-0974

دکتر سیف اله آقاجانی

دکتری تخصصی روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1363
sf_aghajaniyahoo.com

دکتر اکبر عطادخت

دکتری تخصصی روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=700
ak_atadokhtyahoo.com
045-31505644

دکتر نیلوفر میکائیلی

دکتری تخصصی روانشناسی استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=354
nmikaeiliuma.ac.ir
0000-0001-5510-5983

دکتر علی شیخ الاسلامی

دکتری تخصصی روانشناسی دانشیار گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=961&mod=scv&slc_lang=fa
sheykholeslamiuma.ac.ir

دکتر ناصر یوسفی

دکتری تخصصی مشاوره خانواده دانشیار گروه مشاوره و خانواده، دانشگاه کردستان

naseryoosefiyahoo.com

دکتر احمد برجعلی

دکتری تخصصی روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

borjaliatu.ac.ir

دکتر ناصر صبحی قراملکی

دکتری تخصصی روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

aidasobhiyahoo.com

دکتر جلیل باباپور

دکتری تخصصی روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز

j_babapourtabrizu.ac.ir
041- 33392097
0000-0001-9163-6386

دکتر محمدعلی محمدی فر

دکتری تخصصی روانشناسی سازمانی دانشیار گروه روانشناسی صنعتی - سازمانی، دانشگاه سمنان

alimohammadyfarsemnan.ir.ac

دکتر عبدالله معتمدی

دکتری تخصصی روانشناسی دانشیارگروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

a_moatamedyyahoo.com

ویراستار ادبی

خدابخش اسداللهی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

kh.asadollahigmail.com
0000-0002-6656-578X