دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، آذر 1402، صفحه 6-95