دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پیش بینی خوش بینی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان دختر بر اساس ابعاد برنامه درسی پنهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1402

زهرا شهبازی؛ علیرضا عصاره؛ محمدرضا امام جمعه